S襤TE KULLANIM ARTLARI

L羹tfen sitemizi kullanmadan evvel bu site kullan覺m artlar覺n覺 dikkatlice okuyunuz.

Bu al覺veri sitesini kullanan ve al覺veri yapan m羹terilerimiz aa覺daki artlar覺 kabul etmi varsay覺lmaktad覺r:

 

Sitemizdeki web sayfalar覺 ve ona bal覺 t羹m sayfalar (site) G繹rece Cumhuriyet Mah. Ahmet Necdet Sezer Bulvar覺 No:4 Menderes/襤ZM襤R adresindeki AH襤N ORM.RN.MOB.襤N.TEKS.REK.SAN. VE T襤C.LTD.T襤.firmas覺n覺n (Firma) mal覺d覺r ve onun taraf覺ndan iletilir. Sizler (Kullan覺c覺) sitede sunulan t羹m hizmetleri kullan覺rken aa覺daki artlara tabi olduunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bal覺 olduunuz yasalara g繹re s繹zleme imzalama hakk覺na, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 ya覺n 羹zerinde olduunuzu, bu s繹zlemeyi okuduunuzu, anlad覺覺n覺z覺 ve s繹zlemede yazan artlarla bal覺 olduunuzu kabul etmi say覺l覺rs覺n覺z.

 

襤bu s繹zleme taraflara s繹zleme konusu site ile ilgili hak ve y羹k羹ml羹l羹kler y羹kler ve taraflar ibu s繹zlemeyi kabul ettiklerinde bahsi ge癟en hak ve y羹k羹ml羹l羹kleri eksiksiz, doru, zaman覺nda, ibu s繹zlemede talep edilen artlar d璽hilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

 

1. SORUMLULUKLAR

a.Firma, fiyatlar ve sunulan 羹r羹n ve hizmetler 羹zerinde deiiklik yapma hakk覺n覺 her zaman sakl覺 tutar.

b.Firma, 羹yenin s繹zleme konusu hizmetlerden, teknik ar覺zalar d覺覺nda yararland覺r覺laca覺n覺 kabul ve taahh羹t eder.

c.Kullan覺c覺, sitenin kullan覺m覺nda tersine m羹hendislik yapmayaca覺n覺 ya da bunlar覺n kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amac覺na y繹nelik herhangi bir baka ilemde bulunmayaca覺n覺 aksi halde ve 3. Kiiler nezdinde doacak zararlardan sorumlu olaca覺n覺, hakk覺nda hukuki ve cezai ilem yap覺laca覺n覺 peinen kabul eder.

d.Kullan覺c覺, site i癟indeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir b繹l羹m羹nde veya iletiimlerinde genel ahlaka ve adaba ayk覺r覺, kanuna ayk覺r覺, 3. Kiilerin haklar覺n覺 zedeleyen, yan覺lt覺c覺, sald覺rgan, m羹stehcen, pornografik, kiilik haklar覺n覺 zedeleyen, telif haklar覺na ayk覺r覺, yasa d覺覺 faaliyetleri tevik eden i癟erikler 羹retmeyeceini, paylamayaca覺n覺 kabul eder. Aksi halde oluacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda Site yetkilileri, bu t羹r hesaplar覺 ask覺ya alabilir, sona erdirebilir, yasal s羹re癟 balatma hakk覺n覺 sakl覺 tutar. Bu sebeple yarg覺 mercilerinden etkinlik veya kullan覺c覺 hesaplar覺 ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylama hakk覺n覺 sakl覺 tutar.

e.Sitenin 羹yelerinin birbirleri veya 羹癟羹nc羹 ah覺slarla olan ilikileri kendi sorumluluundad覺r.

 

2. Fikri M羹lkiyet Haklar覺

2.1. 襤bu Sitede yer alan 羹nvan, iletme ad覺, marka, patent, logo, tasar覺m, bilgi ve y繹ntem gibi tescilli veya tescilsiz t羹m fikri m羹lkiyet haklar覺 site ileteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararas覺 hukukun korumas覺 alt覺ndad覺r. 襤bu Sitenin ziyaret edilmesi veya bu Sitedeki hizmetlerden yararlan覺lmas覺 s繹z konusu fikri m羹lkiyet haklar覺 konusunda hi癟bir hak vermez.

2.2. Sitede yer alan bilgiler hi癟bir ekilde 癟oalt覺lamaz, yay覺nlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktar覺lamaz. Sitenin b羹t羹n羹 veya bir k覺sm覺 dier bir internet sitesinde izinsiz olarak kullan覺lamaz.

 

3. Gizli Bilgi

3.1. Firma, site 羹zerinden kullan覺c覺lar覺n ilettii kiisel bilgileri 3. Kiilere a癟覺klamayacakt覺r. Bu kiisel bilgiler; kii ad覺-soyad覺, adresi, telefon numaras覺, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullan覺c覺y覺 tan覺mlamaya y繹nelik her t羹rl羹 dier bilgiyi i癟ermekte olup, k覺saca Gizli Bilgiler olarak an覺lacakt覺r.

3.2. Kullan覺c覺, sadece tan覺t覺m, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsam覺nda kullan覺lmas覺 ile s覺n覺rl覺 olmak 羹zere, Sitenin sahibi olan firman覺n kendisine ait iletiim, portf繹y durumu ve demografik bilgilerini itirakleri ya da bal覺 bulunduu grup irketleri ile paylamas覺na muvafakat ettiini kabul ve beyan eder. Bu kiisel bilgiler firma b羹nyesinde m羹teri profili belirlemek, m羹teri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel 癟al覺malar yapmak amac覺yla kullan覺labilecektir.

3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usul羹 dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve y羹r羹rl羹kteki emredici mevzuat h羹k羹mleri gereince resmi makamlara a癟覺klama yap覺lmas覺n覺n zorunlu olduu durumlarda resmi makamlara a癟覺klanabilecektir.

 

4. Garanti Vermeme:

襤BU SZLEME MADDES襤 UYGULANAB襤L襤R KANUNUN 襤Z襤N VERD襤襤 AZAM襤 LDE GEERL襤 OLACAKTIR. F襤RMA TARAFINDAN SUNULAN H襤ZMETLER ‘OLDUU G襤B襤 VE ‘MMKN OLDUU TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANAB襤L襤RL襤K, BEL襤RL襤 B襤R AMACA UYGUNLUK VEYA 襤HLAL ETMEME KONUSUNDA TM ZIMN襤 GARANT襤LER DE DH襤L OLMAK ZERE H襤ZMETLER VEYA UYGULAMA 襤LE 襤LG襤L襤 OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TM B襤LG襤LER DH襤L) SAR襤H VEYA ZIMN襤, KANUN襤 VEYA BAKA B襤R N襤TEL襤KTE H襤B襤R GARANT襤DE BULUNMAMAKTADIR.

 

5. Kay覺t ve G羹venlik

Kullan覺c覺, doru, eksiksiz ve g羹ncel kay覺t bilgilerini vermek zorundad覺r. Aksi halde bu S繹zleme ihlal edilmi say覺lacak ve Kullan覺c覺 bilgilendirilmeksizin hesap kapat覺labilecektir.

Kullan覺c覺, site ve 羹癟羹nc羹 taraf sitelerdeki ifre ve hesap g羹venliinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluacak veri kay覺plar覺ndan ve g羹venlik ihlallerinden veya donan覺m ve cihazlar覺n zarar g繹rmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

 

6. M羹cbir Sebep

Taraflar覺n kontrol羹nde olmayan; tabii afetler, yang覺n, patlamalar, i癟 savalar, savalar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilan覺, grev, lokavt ve salg覺n hastal覺klar, altyap覺 ve internet ar覺zalar覺, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aa覺da birlikte ‘M羹cbir Sebep olarak an覺lacakt覺r.) dolay覺 s繹zlemeden doan y羹k羹ml羹l羹kler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu deildir. Bu s羹rede Taraflar覺n ibu S繹zlemeden doan hak ve y羹k羹ml羹l羹kleri ask覺ya al覺n覺r.

 

7. S繹zlemenin B羹t羹nl羹羹 ve Uygulanabilirlik

襤bu s繹zleme artlar覺ndan biri, k覺smen veya tamamen ge癟ersiz hale gelirse, s繹zlemenin geri kalan覺 ge癟erliliini korumaya devam eder.

 

8. S繹zlemede Yap覺lacak Deiiklikler

Firma, diledii zaman sitede sunulan hizmetleri ve ibu s繹zleme artlar覺n覺 k覺smen veya tamamen deitirebilir. Deiiklikler sitede yay覺nland覺覺 tarihten itibaren ge癟erli olacakt覺r. Deiiklikleri takip etmek Kullan覺c覺n覺n sorumluluundad覺r. Kullan覺c覺, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu deiiklikleri de kabul etmi say覺l覺r.

 

9. Tebligat

襤bu S繹zleme ile ilgili taraflara g繹nderilecek olan t羹m bildirimler, Firman覺n bilinen e.posta adresi ve kullan覺c覺n覺n 羹yelik formunda belirttii e.posta adresi vas覺tas覺yla yap覺lacakt覺r. Kullan覺c覺, 羹ye olurken belirttii adresin ge癟erli tebligat adresi olduunu, deimesi durumunda 5 g羹n i癟inde yaz覺l覺 olarak dier tarafa bildireceini, aksi halde bu adrese yap覺lacak tebligatlar覺n ge癟erli say覺laca覺n覺 kabul eder.

 

10. Delil S繹zlemesi

Taraflar aras覺nda ibu s繹zleme ile ilgili ilemler i癟in 癟覺kabilecek her t羹rl羹 uyumazl覺klarda Taraflar覺n defter, kay覺t ve belgeleri ile ve bilgisayar kay覺tlar覺 ve faks kay覺tlar覺 6100 say覺l覺 Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyar覺nca delil olarak kabul edilecek olup, kullan覺c覺 bu kay覺tlara itiraz etmeyeceini kabul eder.

 

11. Uyumazl覺klar覺n 繹z羹m羹

襤bu S繹zlemenin uygulanmas覺ndan veya yorumlanmas覺ndan doacak her t羹rl羹 uyumazl覺覺n 癟繹z羹m羹nde 襤zmir (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve 襤cra Daireleri yetkilidir.